Vedtægter   

§ 1
Klubbens navn er Odense Triathlon Klub – O.T.K. – stiftet d. 21. sept. 1987, med hjemsted i Odense Kommune.

§ 2
Klubbens formål er at fremme kendskabet til og udøvelsen af triathlonsporten med tilgrænsede sportsgrene, for alle – herunder børn og unge under 25 år – ved at skaffe de bedste muligheder for at dyrke triathlon og kammeratligt samvær med ligesindede i deres fritid.

§ 3
Klubben er medlem af Triatlon Danmark. Klubben er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende love og regler udstukket af dette forbund.

§ 4
Som medlem kan optages alle, der har interesse i ovennævnte. Tidligere medlemmer, der er i restance kan dog ikke optages før restance er betalt. Medlemmer kan optages som aktive.

 
Indmeldelse er først gyldig, når første kontingent er indbetalt.
Endelig kan en person blive udnævnt til æresmedlem i foreningen. Det vil enten være en person, der som O.T.K- medlem har vundet et individuelt DM, EM eller VM, eller een, der i særlig grad har fremmet triathlon på Fyn. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal indstilles til et æresmedlemskab.
Klubben fører medlemsfortegnelse.

§ 5
Som medlem i O.T.K. er man sportslig forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for at foreningen kan være et aktiv for det enkelte medlem og for triathlonens – og tilgrænsede sportsgrenes sag såvel lokalt som nationalt.

§ 6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves løbende og automatisk via klumoduls betalingssystem og er gældende et år frem i tiden. Medlemmer slettes automatisk fra medlemslisten ved manglende betaling. 

§ 7
Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling eller skriftligt til klubbens kasserer. Indbetalt fremadrettet kontingent refunderes ikke ved udmelding. 


§ 8
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Samtlige medlemmer har adgang til – og taleret på generalforsamlingen.

 
Stemmeret har medlemmer, når de er fyldt 15 år. Medlemmer, der er fyldt 15 år, har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet i forsamlingen. Beslutning om klubbens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af samtlige medlemmer skal være tilstede for at denne forsamling er beslutningsdygtig. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende kan opløse foreningen.
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten. Afstemningen skal dog foregå skriftligt på blot eet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers forlangende. Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå af referatet, der underskrives af dirigenten.

§ 9
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 15. marts. Indkaldelse skal foregå skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra:
·  Formand
·  Eliteudvalge
·  Træningsudvalget
·  Infoudvalge
· Eventudvalg
·  Socialudvalg 
· Børne- og ungdomsudvalg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
4. Planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af
·  Formand
·  Kasserer
·  Revisor
·  Revisorsuppleant
8. Godkendelser af udvalgsrepræsentanter og suppleanter
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest en måned efter, at mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt har stillet krav herom. Indkaldelse og dagsorden tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 11
Klubben ledes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af 1 formand, og en kasserer, samt repræsentanter fra de seks udvalg: Træningsudvalget, Infoudvalget, Eventudvalget, Socialudvalget, Eliteudvalget og Børne- og ungdomsudvalget.
Bliver formands- og /eller kasserer-posten ledig i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand og/eller kasserer ud af sin midte. Repræsentanter og suppleanter fra de fem udvalg vælges på et udvalgsmøde før generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er den siddende udvalgsrepræsentants stemme afgørende.
Hvis et bestyrelsesmedlem (en udvalgsrepræsentant) udtræder eller, af bestyrelsen udpeges til formand eller kasserer indtræder gruppens suppleant i bestyrelsen.
Valgbar efter denne § er ethvert stemmeberettiget medlem, der er villig til at modtage valg. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal dog være myndige. Genvalg kan finde sted.

§ 12
Bestyrelsesmedlemmer indkaldes af formanden, efter behov, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende. Formanden eller kassereren er fødte mødeledere. Formanden er berettiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsens beslutninger skal fremgå af et referat, der godkendes på næste møde ved underskrift.

§ 13
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører specificeret regnskab. Den revisorpåtegnede resultatopgørelse og status skal være færdig inden førstkommende generalforsamling.

§ 14
På den ordinære generalforsamling vælges hvert År en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren kan til enhver tid forlange at få adgang til regnskabsmaterialet og beholdninger.

§ 15
Klubben kan kun opløses med 2/3 flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære. Eventuelle midler skal ved opløsningen af foreningen tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde. 

§16
Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning på en generalforsamling, hvis et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål. Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages efter en generalforsamlingsbeslutning. Der træffes i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal betales kontingent for det tidsrum eksklusionen har varet. Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 17
Hvis et medlem findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes medlemmet fra klubben i den periode, som i dommen er fastsat af Triatlon Danmark.

§ 18
Ved enhver form for cykling i klubregi SKAL der køres med godkendt cykelhjelm.

§ 19
Klubtøj defineres som det udvalg af beklædningsgenstande, der er påført OTK’s Klublogo. Klubben har eneret til logoet, og klublogo påføres sammen med logo af eventuel hovedsponsor. Derudover er der mulighed for påføring af individuelle logoer, såfremt tilladelse hermed indhentes fra klubbens bestyrelse. Det er bestyrelsens ret at give dispensation i særlige tilfælde.
Påføring af individuelle logoer må ikke være i modstrid med klubbens interesser. Det vil sige, at de ikke må kompromittere aftaler mellem OTK og hovedsponsorer.

§ 20
Som medlem af OTK er man forpligtet til, under DM-mesterskaber i DtriF-regi, at benytte klubtøj. Forpligtelsen gælder også ved evt. deltagelse i præmieoverrækkelse. 

Gældende for et år – senest 1. april – definerer bestyrelsen, hvilke beklædningsdele i udvalget af klubtøj – jævnfør § 19 – som medlemmet minimum skal konkurrere i ved nævnte stævner.
Derfor har bestyrelsen besluttet at man til DM stævner som minimum skal bruge en overdel, altså en OTK – top, – cykeltrøje, – vest, – tridragt m./u ærmer, – t-shirt eller – cykeljakke. Underdelen er helt valgfri. – Og det er både den nuværende eller ældre af de blå tøjserier i OTK-design, der er gangbar. 
I den anledning er der rabat i den blå tøjbutik på Vikingevej 4, hos Lise og Klaus Sohl. Der gives 10% rabat på alt tøj frem til det første DM, som er DM i aquatlon i Ringe, 11. maj.
Du kan prøve alt tøjet og betale med MobilePay. ”Butikken” er som udgangspunkt åben 24/7 efter aftale med Klaus Sohl. Kontakt Klaus på Mob. 5172 2701 / mail / messenger/facebook pb
Se klubtøj og priser her:   

§ 21
Paragrafnumrene bliver fortløbende nummeret ved ændringer eller nye indsættelser. Denne paragraf er dog altid den sidste.

 
(vedtaget 12.3.2019)
Formand Lise Sohl Jeppesen
Kasserer, Anders Winkler Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Jeppe Isaksen
© Copyright - OTK - Odense Triathlon Klub